Kryteria merytoryczne

Uchwała nr 23/2015 z dnia 3 czerwca 2015 (szkolenia)

Zgodnie z uchwałą Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 23/2015 z dnia 3 czerwca 2015, Zarząd będzie informować członków WOT PTP (drogą mailową, a także za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz odpowiednich stron na portalach społecznościowych) o oferowanych psychologom szkoleniach, które spełniają następujące kryteria:

Organizator szkolenia nie później, niż 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zwraca się do Zarządu WOT PTP z wnioskiem o poinformowanie o szkoleniu członków WOT PTP.
Organizator zawiera we wniosku także informacje ilustrujące fakt, że oferowane szkolenie opiera się na współczesnej psychologicznej wiedzy naukowej (a w przypadku szkoleń dotyczących interwencji z obszaru pomocy psychologicznej – że istnieją badania potwierdzające użyteczność danej interwencji w leczeniu określonych rodzajów zaburzeń zdrowia psychicznego). Informacje takie powinny zawierać opis tego, jaka wiedza naukowa stoi za proponowanymi w szkoleniu metodami oraz odniesienie do literatury naukowej.
Organizator zawiera we wniosku informacje potwierdzające to, że osoba, która poprowadzi szkolenie, posiada kwalifikacje potwierdzone odpowiednim szkoleniem i doświadczeniem praktycznym.
Organizator zawiera we wniosku opis procedury naboru uczestników, w tym, w szczególności, warunków, jakie muszą spełniać uczestnicy, by zakwalifikować się na szkolenie (w przypadku szkoleń obejmujących określony obszar wiedzy / umiejętności, których wykorzystanie w praktyce wymaga posiadania szerszej wiedzy / odpowiedniego wykształcenia / odpowiedniego doświadczenia, organizator kwalifikuje do udziału w szkoleniu wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi). Należy wskazać, jaką wiedzę, umiejętności lub doświadczenie muszą posiadać osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.
Organizator proponuje wysokość zniżki w opłacie za udział w szkoleniu, jaka przysługiwałaby członkom WOT PTP po podjęciu przez Zarząd WOT PTP decyzji o informowaniu członków o danym szkoleniu, jako spełniającym powyższe kryteria merytoryczne (opisane w punktach 2-5).
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia ewaluacji szkolenia i udostępnienia wyników ankiety ewaluacyjnej Zarządowi WOT PTP celem ich upublicznienia.

Uchwała nr 13/2022 z dnia 13 grudnia 2022 (konferencje)

Zgodnie z uchwałą Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 13/2022 z dnia 13 grudnia 2022, Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP podjął decyzję o obowiązujących zasadach zamieszczania przez Zarząd WOT na stronie WOT PTP informacji o konferencjach:

Informacje o konferencjach naukowych organizowanych przez podmioty posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego będą po zgłoszeniu do biura WOT PTP zamieszczane na stronie WOT PTP i FB WOT PTP.
Konferencje naukowe organizowane przez podmioty, które nie posiadają akredytacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego wymagają przekazania do biura WOT PTPnastępujących danych: a) nazwa i podejście/a teoretyczne przedstawiane lub reprezentowane w treściach konferencji b) informacja o organizatorach c) zawartość merytoryczna (tematy, warsztaty, seminaria) d) osoby prowadzące wykłady, warsztaty, seminaria e) ilość godzin f) termin g) koszt udziału w konferencji.
Zarząd WOT PTP zobowiązuje się do podjęcia decyzji o zamieszczeniu na stronie WOT informacji o konferencji organizowanej przez podmiot nieposiadający akredytacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego na najbliższym zebraniu zarządu od moment przekazania danych, o których mowa w pkt. 2 powyżej.