Krok po kroku do członkostwa w PTP

1. Wypełnij deklarację członkowską

Wypełnij deklarację członkowską w 2 egzemplarzach. Dokument powinien być podpisany przez dwóch członków wprowadzających, którzy mają uregulowane składki. Jeżeli masz kłopot ze znalezieniem takich osób – skontaktuj się z Zarządem WOT.

2. Przygotuj załączniki

Potrzebne będą: ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie opłaty wpisowego.

3. Wyślij dokumenty i czekaj na informację zwrotną

Deklaracje wraz z załącznikami możesz przesłać mailem na adres: ptp.otwarszawa@psych.org.pl lub przesłać pocztą na adres siedziby Oddziału Warszawskiego: ul. Mickiewicza 64 lok. 66, 01-650 Warszawa. Deklaracje rozpatruje Zarząd Oddziału w trakcie cyklicznie odbywających się zebrań i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu w poczet członków wraz z nadanym numerem ewidencyjnym członka/członkini WOT PTP.

4. Opłać wpisowe

Osoby ubiegające się o status członka/członkini Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP wnoszą opłaty ( 50 zł wpisowe + 100 zł składka członkowska ) na konto Zarządu Głównego z informacją w tytule przelewu : nr ewidencyjny; imię i nazwisko członka/członkini WOT (Opłata wpisowa + członkowska WOT PTP).
Zarząd Główny PTP 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
Konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058